stat4u
Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 1 w Krakowie
im.Stanisława Wyspiańskiego

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych. Przedszkole osiąga bardzo dobre wyniki w różnych dziedzinach swojej działalności: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej. Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na podstawie programowej. Stwarza warunki do twórczej swobodnej aktywności zabawowej dzieci. Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażnianiu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem.

Utrzymać dotychczasową wysoką jakość pracy przedszkola poprzez systematyczne
wzmacnianie mocnych stron pracy placówki. W dalszym ciagu:

1. Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły sie w pełni bezpieczne. Starać się, aby podczas codziennych działań były one pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania. Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo nawiązywały kontakty zarówno z dorosłym jak i rówieśnikami. Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie dostrzegą na swojej drodze edukacyjnej.

2. Czuwać, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich, pozwalając im na ujawnianie własnych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do ich pełnej realizacji.

3. Ku radości dzieci nauczyciele winni stawać się ich współtowarzyszami zabawy, gry czy swobodnej rozmowy.

4. Nauczycielki powinny dawać dzieciom pełną swobodę w działaniu, dostarczając różnorodne pomoce, umiejętnie, niepostrzeżenie winny naprowadzać dzieci na samodzielne rozwiązywanie problemów.

5. Zachęcać pracowników obsługowych, aby obok realizowanego zakresu swoich obowiazków zawsze znaleźli czas na wspieranie swoją pomocą nauczycieli w ich pracy opiekuńczej, a czasem także dydaktyczno – wychowawczej.

6. Dbać o to aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.

7. Dbać o to aby pracownicy, zarówno pedagogiczni jak i administracyjno – obsługowi codziennie bardzo chętnie przystępowali do pracy chwaląc sobie atmosferę panującą w placówce.

Cel główny:
- Rozwijanie aspiracji poznawczych dziecka poprzez twórcze metody pracy wspierające jego rozwój intelektualny, zainteresowania, zdolności i talenty.

Cel priorytetowy:
- Tworzenie okazji do poznawania rodzimych tradycji kulturowych oraz kultury innych narodów wspólnej Europy przez obserwowanie, odkrywanie, przeżywanie i doświadczanie.

Kierunki działania:
1. Stymulujemy ciekawość poznawczą, procesy myślowe oraz aktywizujemy sferę wyobraźni i fantazji dziecka poprzez wykorzystanie metod i technik aktywizujących twórcze myślenie.
2. Stwarzamy sytuacje ułatwiające odkrywanie praw rządzących naturą, techniką, sztuką.
3. Uczymy samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, uwrażliwiamy na problemy, promujemy oryginalność myślenia.
4. Harmonizujemy słabiej rozwinięte sfery rozwoju.
5. Ukierunkowujemy zainteresowania i zdolności stwarzając możliwość odnoszenia sukcesów w różnych dziedzinach aktywności.
6. Promujemy współpracę w zespole sprzyjającą integracji środowiska rówieśniczego w duchu ogólnie przyjętych wartości, norm i zasad społecznych.
7. Wzmacniamy współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, by zapewnić dziecku optymalne warunki indywidualnego i wszechstronnego rozwoju.
8. Tworzymy odrębność placówki poprzez stworzenie i kultywowanie własnych tradycji.

Wizja
Jestem Krakowianinem, Polakiem, Europejczykiem – rozwijam proeuropejską postawę w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Zaspokoję swoją ciekawość, wiedzę poznając coraz szerszy świat – zacznę od swojego domu, przedszkola, miasta aż do zagranicznych podróży. Nauczę się tolerancji wobec innych, zaakceptuję różne sposoby życia – różne kultury.

Misja
Jesteśmy przedszkolem z tradycjami, usytuowanym w centrum Krakowa, które posiada warunki do przybliżania dzieciom kultury rodzinnego miasta i regionu. Dzieci opuszczające nasze przedszkole oprócz przygotowania do podjęcia nauki w szkole znają historię swojego miasta, jego tradycje, folklor oraz kulturę innych regionów Polski. Kładziemy szczególny nacisk na kształtowanie świadomości regionalnej, poznawanie rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez dostarczanie dzieciom wiedzy na temat historii i tradycji swojej rodziny, przedszkola, miasta, regionu i kraju oraz rozwijania ciekawości świata.
Dbamy o maksymalne złagodzenie stresu związanego z adaptacją dzieci w przedszkolu, stwarzając ciepłą, pełną akceptacji i bezpieczeństwa atmosferę. Współdziałamy z rodzicami oraz wspieramy ich w trudnej pracy na rzecz dziecka, uwzględniając ich oczekiwania i potrzeby. Rodzice aktywnie włączają się w pracę przedszkola i jego działania na rzecz środowiska.
Prowadzimy bogatą współpracę ze środowiskiem. Promujemy dorobek oraz osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym.
Kadra pedagogiczna zatrudniona w naszym przedszkolu stosuje nowatorskie formy i metody prac; daje dzieciom możliwość działania i uczenia się poprzez własne doświadczenia, umożliwia im aktywność twórczą we wszystkich sferach rozwoju oraz osiąganie sukcesu, dba o umocnienie więzi interpersonalnych.
Wszyscy pracownicy, dzieci i rodzice są „ambasadorami” przedszkola i dbają o jego wizerunek.

© Copyright by przedszkole-nr1.pl

stat4u